Bistandsadvokat | Jeppe Ravn Hattens Jensen | Tlf. 97 95 18 33|jrj@ret-raad.dk

Hvordan foregår en straffesag?

Hvis der bliver rejst tiltale af poli­tiet mod din formoede gernings­mand, vil sagen ende i retten. Som offer for forbry­del­sen vil du her ofte skulle vidne under rets­sa­gen. Som din bistandsadvokat rådgi­ver og forkla­rer jeg dig altid om sagens forløb inden, så du er bedst mulig forbedt og har en fornem­melse af, hvad der skal ske. Jeg er desu­den med dig i retten, hvor jeg blandt andet hjæl­per dig med at søge erstat­ning.

Vidne uden gernings­man­dens tilste­de­væ­relse
Hvis du ønsker, at gernings­man­den ikke skal være tilstede i rets­sa­len, imens du vidner, vil du i enkelte tilfælde være beret­ti­get til at få gern­nings­man­den ført ud af loka­let under din forkla­ring, hvil­ket jeg vil hjælpe dig med.

Straffesagens forløb
Hvis du ikke før har haft indsigt i, hvor­dan en straf­fesag i retten forlø­ber, kan det være rart at få en fornem­melse af dette inden. Her giver jeg dig et over­ord­net over­blik over, hvor­dan en straf­fesag typisk fore­går.

 1. Anmeldelse (og efter­forsk­ning)
  Hvis du har været udsat for en forbry­delse er det altid en god idé at anmelde det til poli­tiet så hurtigt som muligt. Du kan vælge at møde op person­ligt på poli­ti­sta­tio­nen, ringe eller sende en mail. Dog kan anmel­del­sen også finde sted direkte på gernings­ste­det. I mindre sager f.eks. ved tyveri kan anmel­delse ske via poli­tets hjem­meside. Det kan være vigtigt at anmelde en sag til poli­tiet, da det ellers kan have betyd­ning for din mulig­hed for at søge offe­rer­stat­ning senere. Her gælder det, at forbry­del­sen skal anmel­des inden for 72 timer i sager omhand­lende vold (gælder ikke ved voldtægt og seksu­al­for­bry­del­ser). Efter en sag er anmeldt begyn­der poli­tiet sin efter­forsk­ning, hvil­ket blandt andet inde­bæ­rer afhø­rin­ger, under­sø­gelse af tekni­ske spor, gennem­gang af vide­over­våg­ning mm.
  Politiet opgi­ver sagen
  I nogle tilfælde vurde­rer poli­tiet at sagen ikke skal vide­re­be­hand­les. Dette hvis sagens forhold ikke er straf­bart, gernings­man­den ikke kan findes, eller der ikke kan findes tilstræk­ke­ligt med spor og bevi­ser.
 2. Tiltale
  Hvis ankla­ge­myn­dig­he­den finder sagens bevi­ser nyttige i forhold til at kunne få gernings­man­den dømt rejser ankla­ge­myn­dig­he­den tiltale. Dette bety­der at sagen sendes videre til retten i form af et ankla­ge­skrift, hvori der fore­lig­ger beskri­velse af sagens straf­bare element(er). Yderligere bety­der det, at sigtede i sagen nu er tiltalt. Hernæst fast­læg­ger retten tids­punk­tet for rets­mø­det (sagen beram­mes), hvor­til sagens omhand­lende perso­ner indkal­des.
  Hvis ankla­ge­myn­dig­he­den ikke rejser tiltale, kan sagen afslut­tes uden en rets­sag med et tilta­le­fra­fald, en bøde eller på anden vis. Det er muligt at klage over ankla­ge­myn­dig­he­dens beslut­ning, hvil­ket jeg som bistandsadvokat også kan hjælpe dig med.
 3. Retssag
  Er sagen sendt til retten behand­les den ved det fast­lagte rets­møde (også kaldt hoved­for­hand­lin­gen). Sagen star­ter altid i en af landets byret­ter, hvor rets­sa­gens gang inde­be­fat­ter oplæs­ning af ankla­ge­skrift, afhø­ring af den tiltalte samt vidner, afslut­tende bemærk­nin­ger fra ankla­ger og forsva­rer (proce­dure), dommer­vo­te­ring og til slut even­tuel doms­af­si­gelse eller infor­ma­tion om hvor­når denne finder sted.
 4. Dom
  Når der falder dom i en sag, har retten fundet frem til en afgø­relse. Det er forskel­ligt, om dommen afsi­ges på selve dagen for rets­sa­gen eller på et senere tids­punkt. Afsiges dommen først nogle dage efter, kan du som offer altid ringe til retten og få besked om afgø­rel­sen. Efter dommen er afsagt, er der mulig­hed for at anke sagen til lands­ret­ten. Det er dog kun ankla­ge­myn­dig­he­den og tiltalte der har mulig­hed for dette.
 5. Efter dommen
  Når dommen fra byret­ten er afsagt, vil du altid få besked såfremt dommen efter­føl­gende ankes til lands­ret­ten, samt om du even­tu­elt indkal­des som vidne hertil. Du har også mulig­hed for at få en kopi af dommen, når denne er afslut­tet.

ankla­ge­myn­dig­he­dens hjem­mesi­den kan du også læse en forkla­ring omkring, hvor­dan en straf­fesag forlø­ber. Desuden finder du en lang række andre indfor­ma­tio­ner, som kan være nyttige til dig som enten vidne, offer eller sigtet i en straf­fesag.

Spørgsmål? Kontakt mig gerne!

2018-08-09T13:03:26+00:002018/08/07|Bistandsadvokat, Straffesager|Kommentarer lukket til Hvordan foregår en straffesag?