Bistandsadvokat | Jeppe Ravn Hattens Jensen | Tlf. 97 95 18 33|jrj@ret-raad.dk
Hvornår kan jeg hjælpe dig?2018-09-21T14:58:09+00:00

Hvornår kan jeg hjælpe dig?

Jeg kan hjælpe dig som følge af flere forskel­lige forhold. I sager hvor du kan få brug for en bistandsadvokat, er der forskel på, om poli­tiet har pligt til at tilbyde dig en bistandsadvokat eller om du selv skal begære ønske om at få tildelt en.

Sager, hvor poli­tiet skal tilbyde bistandsadvokat:
  • Seksualforbrydelser
Sager, hvor poli­tiet efter begæ­ring skal tilbyde bistandsadvokat:
  • Voldssager
  • Trusselssager
  • Røverisager
  • Seksualforbrydelser
  • Drabssager
  • Forbrydelser mod den person­lige frihed
Sager, hvor der er en særlig omstæn­dig­hed:
Kan f.eks. fore­ligge i visse sager om grovere chikane, hvor foru­ret­tede er blevet truet og har været udsat for hærværk eller lignende, eller i visse sager om afpres­ning.
Desuden kan der helt undta­gel­ses­vis tænkes tilfælde, hvor foru­ret­te­des person­lige forhold – uanset sagens karak­ter i øvrigt – i sig selv kan begrunde, at der beskik­kes en bistandsadvokat.

Sager, hvor poli­tiet kan tilbyde en bistandsadvokat til en nær pårø­rende:
Hvis foru­ret­tede er afgået ved døden pga. forbry­del­sen, og hvis særlige omstæn­dig­he­der taler for det.
Afgørelsen af, om der fore­lig­ger særlige forhold, beror på en konkret vurde­ring i hvert enkelt tilfælde, hvor det navn­lig bør indgå, om en pårø­rende skal vidne under bela­stende omstæn­dig­he­der eller i øvrigt i forhold til straf­fesa­gen også bort­set fra fast­sæt­tel­sen af et erstat­nings­krav har et særligt behov for bistand.