Bistandsadvokat | Jeppe Ravn Hattens Jensen | Tlf. 97 95 18 33|jrj@ret-raad.dk
Lovpligtige oplysninger2018-09-21T14:56:10+00:00

Lovpligtige oplysninger

Information til kunder

Bistandsadvokaten.dk er under­lagt Advokatsamfundets regler for advo­ka­te­tik og god advo­katskik.
Al rådgiv­ning er bygget på dansk lovgiv­ning, desu­den er Bistandsadvokaten.dk under­lagt reglerne omkring fore­byg­gelse af hvid­vask.
Som bistandsadvokat er jeg
  • beskik­ket som advo­kat af Justitsministeriet i Danmark
  • medlem af Advokatsamfundet
  • forsik­ret og har tegnet ansvars­for­sik­ring og stil­let garanti efter de af Advokatsamfundet fast­satte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advo­katvirk­som­hed, uanset hvor advo­katvirk­som­he­den udøves.
  • medlem af Danske Advokater

Medmindre der fore­lig­ger en aftale med klien­ten anven­der Bistandsadvokaten.dk ikke afta­le­klau­su­ler om lovvalg og/eller værne­ting.

Klientkonti

Bistandsadvokaten.dk har klient­konti i Sparekassen Thy, Danske Bank, Nordea, Hvidbjerg Bank, Danske Andelskassers Bank, Sparekassen Vendsyssel, Vestjysk Bank, Sønderhå-Hørsted Sparekasse og Jyske Bank.

Hvis såfremt en bank går konkurs vil indsky­der altid få dækning jævn­før lov om garan­ti­o­rd­ning for inve­sto­rer og indsky­dere. Her gælder det, at garan­ti­for­muen dækker en beret­ti­get indsky­ders inde­stå­ende op til ca. 750.000 kr. (nøjag­tigt 100.000 euro).

Dette maksi­mums­be­løb for dækning omfat­ter det samlede indskud i banken. Dette gælder såle­des også såfremt pengene står på forskel­lige konto, herun­der på både klient­bank­konto og egne konti.

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskel­lige konti, herun­der på både klient­bank­konti og egne konti.

Dog fore­lig­ger der særlige regler for indskud vedrø­rende fast ejen­dom, hvor såfremt ejen­dom­men har været benyt­tet eller er blevet bestemt til hoved­sa­ge­ligt ikke-erhvervs­mæs­sige formål. I sådanne tilfælde dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 mdr. fra belø­bet blev indsat på kontoen. Dette uanset om indskud­det står på en særskilt konto.

Læs evt. mere om garan­ti­o­rd­nin­gen på Garantiformuens egen hjem­meside: www.gii.dk

Ønsker du at klage?

Jeg bestræ­ber mig altid på at have en åben ærlig og åben kontakt med mine kunder, såle­des at mine klien­ter ikke ople­ver uven­tede ubeha­ge­lige over­ra­skel­ser. Skulle du alli­ge­vel opleve util­freds­hed, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Du finder mine kontak­top­lys­nin­ger her.

Du har desu­den mulig­hed for at indgive en klage over adfærd og/eller salær til:

Advokatnævnets sekre­ta­riat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs even­tu­elt mere om klage­mu­lig­he­der her: www.Advokatnaevnet.dk