Bistandsadvokat | Jeppe Ravn Hattens Jensen | Tlf. 97 95 18 33|jrj@ret-raad.dk

Voldsoffer og erstatning

Har du været udsat for vold, kan du have krav på erstat­ning. Som udgangs­punkt kan man få erstat­ning for personskade i forhold til even­tu­elle gener efter over­fal­det. I særlige tilfælde kan der også søges erstat­ning for tings­skade, f.eks. hvis tøj eller andre person­lige ejen­dele under forbry­del­sen er gået i styk­ker.

Mulighed for gratis advo­kat
Hvis du har været udsat for vold, er det muligt at få en gratis advo­kat i form af en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil hjælpe dig under og efter straf­fesa­gens behand­ling. I en mange situ­a­tio­ner kan det være vigtigt, at tage imod mulig­he­den for at få en bistandsadvokat, da denne kan hjælpe dig gennem sagens mange forhold samt blandt andet hjælpe dig med at opgøre dit erstat­nings­krav.

Betingelser for erstat­ning
Erstatning til voldsofre i straf­fesa­ger søges gennem Erstatningsnævnet og udbe­ta­les af staten i henhold til offe­rer­stat­nings­lo­ven. Selve sags­be­hand­lin­gen ved nævnet skal du selv betale for, hvor­til det er valgt­frit om du stadig ønsker hjælp fra din bistandsadvokat. For at kunne søge erstat­ning fore­lig­ger der dog en betin­gelse om, at over­fal­det skal være meldt til poli­tiet inden for 72 timer efter forbry­del­sen er sket (gælder ikke ved voldtægt og andre seksu­al­for­bry­del­ser). Desuden er det udner sagens forløb vigtigt at give oplys­nin­ger omkring hvor­vidt, du som voldsof­fer har været syg eller har haft gener efter­føl­gende på baggrund af over­gre­bet. Yderligere er der en række andre betin­gel­ser, der skal være til stede, hvis du ønsker at søge erstat­ning. Det gælder yder­mere, at der skal være tale om personskade, samt skal denne være forår­sa­get som følge af over­træ­delse af straf­fe­loven eller lov om tilhold, opholds­for­bud og bort­vis­ning. For at få erstat­ning skal man desu­den have frem­sat sit krav om erstat­ning over for skade­vol­de­ren, hvis såfremt sagen har været i retten.

Kan gernings­man­den ikke findes?
Selvom gernings­man­den ikke kan findes, er det som voldsof­fer stadig muligt at søge erstat­ning. Dette gælder også hvis gernings­man­den er ukendt, ikke kan straf­fes pga. alder eller er util­reg­ne­lig f.eks. sind­syg.

Kontakt mig gerne
Hvis du har spørgs­mål til denne arti­kel, eller hvis du er i tvivl om, hvor­dan du er stil­let i netop din situ­a­tion, så kontakt mig gerne.
Du finder mine oplys­nin­ger her.

2018-08-09T12:03:50+00:002018/08/03|Voldssager|Kommentarer lukket til Voldsoffer og erstatning