Bistandsadvokat | Jeppe Ravn Hattens Jensen | Tlf. 97 95 18 33|jrj@ret-raad.dk
Persondatapolitik2018-08-09T11:36:18+00:00

Persondatapolitik

Oplysninger om behand­ling af perso­nop­lys­nin­ger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre, Ret&Råd Hurup, Holstebro og Lemvig, CVR-nr. 32645445 er data­ansvar­lig for behand­lin­gen af de perso­nop­lys­nin­ger, som vi har modta­get om dig. Du finder vores kontak­top­lys­nin­ger neden­for:

Ret&Råd Holstebro
Lille Østergade 2, 1. sal
7500 Holstebro

holstebro@ret-raad.dk

Telefon: 97 95 18 33

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Vi behand­ler perso­nop­lys­nin­ger for at kunne løse juri­di­ske opga­ver, og for at kunne opfylde de forplig­tel­ser vi som advo­kat­firma i øvrigt har i henhold til love og regler.

Retsgrundlaget for vores behand­ling af perso­nop­lys­nin­ger følger af det opdrag vi har fået, eller af den aftale, vi har indgået om ydelse af juri­disk rådgiv­ning.

Behandlingen kan endvi­dere være begrun­det i:

  • at den er nødven­dig for at over­holde en retlig forplig­telse,
  • at behand­lin­gen er nødven­dig for at opfylde væsent­lige inter­es­ser, der over­sti­ger den regi­stre­re­des inter­es­ser, eller
  • at behand­lin­gen er nødven­dig for, at et rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gældende eller forsva­res.

Vores behand­ling kan undta­gel­ses­vis også hvile på samtykke.

Der henvi­ses til data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt af arti­kel 9, stk. 2, litra a og f.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behand­ler både almin­de­lige og person­føl­somme oplys­nin­ger og oplys­nin­ger om straf­fedomme og lovover­træ­del­ser. Endvidere regi­stre­rer vi CPR-numre i det omfang, vi har behov for det, eller oplys­nin­gerne indgår i de oplys­nin­ger, vi modta­ger fra tred­je­mand.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi vil som led i sager­nes behand­ling kunne vide­re­give eller over­lade dine perso­nop­lys­nin­ger til følgende modta­gere:

Sagens øvrige parter, rådgi­vere for parter, syns- og skøns­mænd m.v., offent­lige myndig­he­der i det omfang det er begrun­det i sagens behand­ling. Endvidere over­la­des oplys­nin­ger til it-virk­som­he­der, ekstern boghol­der mv., som advo­kat­fir­maet har indgået data­be­hand­ler­af­ta­ler med.

5. Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra?

Vi regi­stre­rer perso­nop­lys­nin­ger, som vi har modta­get fra sagens parter, deres rådgi­vere, andre aktø­rer i sagen, eller som vi har indhen­tet fra offent­lige data­ba­ser og regi­stre, f.eks. ting­lys­nings­sy­ste­met og CVR-regi­stret.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbe­va­rer perso­nop­lys­nin­gerne så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afslut­tet opbe­va­rer vi de regi­stre­rede person­data i 10 år, da der gælder en foræl­del­ses­frist på 10 år for vores ansvar som rådgi­vere. Herefter slet­tes oplys­nin­gerne perma­nent. Oplysninger indhen­tet til opfyl­delse af hvid­va­s­k­lovens krav vil dog alle­rede blive slet­tet efter 5 år, da det følger af loven.

Vi er i henhold til de advo­ka­te­ti­ske regler forplig­tet til i alle sager at under­søge, om der fore­lig­ger inter­es­se­kon­flikt, hvor­for vi ikke slet­ter de oplys­nin­ger, der er nødven­dige for at fore­tage denne under­sø­gelse.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behand­ling af perso­nop­lys­nin­ger undta­gel­ses­vis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid træk­kes tilbage ved henven­delse til os.

Trækkes et samtykke tilbage, påvir­ker det ikke lovlig­he­den af vores behand­ling af perso­nop­lys­nin­ger på baggrund af det tidli­gere meddelte samtykke op til tids­punk­tet for tilba­ge­træk­nin­gen.

8. Den registreredes rettigheder

Den regi­stre­rede har efter data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen en række rettig­he­der i forhold til vores behand­ling af oplys­nin­ger.

  • Du har ret til at få indsigt i de oplys­nin­ger, som vi behand­ler om dig, samt en række yder­li­gere oplys­nin­ger.
  • Du har ret til at få urig­tige oplys­nin­ger om dig selv rettet.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slet­tet oplys­nin­ger om dig, inden tids­punk­tet for vores almin­de­lige gene­relle slet­ning indtræf­fer.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behand­lin­gen af dine perso­nop­lys­nin­ger begræn­set. Hvis du har ret til at få begræn­set behand­lin­gen, må vi frem­over kun behandle oplys­nin­gerne – bort­set fra opbe­va­ring – med dit samtykke, eller med henblik på at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gældende eller forsva­res, eller for at beskytte en person eller vigtige samfund­s­in­ter­es­ser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsi­gelse mod vores ellers lovlige behand­ling af dine perso­nop­lys­nin­ger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine perso­nop­lys­nin­ger i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart format samt at få over­ført disse perso­nop­lys­nin­ger fra én data­ansvar­lig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettig­he­der i Datatilsynets vejled­ning om de regi­stre­re­des rettig­he­der, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettig­he­der, skal du kontakte os.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er util­freds med den måde, vi behand­ler dine perso­nop­lys­nin­ger på. Du finder Datatilsynets kontak­top­lys­nin­ger på www.datatilsynet.dk.