Bistandsadvokat | Jeppe Ravn Hattens Jensen | Tlf. 97 95 18 33|jrj@ret-raad.dk

Hvad er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er til dig, der har været udsat for en forbry­delse af særlig karak­ter. Eller til dig der er nær pårø­rende til en, der har været offer for en forbry­delse og som følge heraf er afgået ved døden. Ved sidst nævnte gælder dog at særlige hensyn også taler der for. Det er altid dit eget valg, om du ønsker at benytte mulig­he­den. Ønsker du en bistandsadvokat er det altid gratis.

Sker det auto­ma­tisk?
I nogle tilfælde får du auto­ma­tisk beskik­ket en bistandsadvokat, mens du i andre tilfælde selv skal anmode poli­tiet om at få en. Dette afhæn­ger af, hvil­ken forbry­delse der er tale om. Som udgangs­punkt sker det auto­ma­tisk, hvis du har været udsat for voldtægt eller en grovere seksu­al­for­bry­delse. Politiet skal jævn­før rets­plej­e­loven altid infor­mere og vejlede dig om mulig­he­den for at få beskik­ket en bistandsadvokat (se blandt andet poli­tiets egen hjem­meside). I sidste ende er det dog Retten der afgør, om du har ret til at få en bistandsadvokat.

Hvem vælger bistandsadvokaten?
Du kan enten selv vælge, hvem du ønsker som bistandsadvokat, eller du kan lade Retten/politiet vælge en for dig. Politiet kan også give dig nogle forslag til forskel­lige advo­ka­ter. Hvis du i første omgang ikke selv har valgt din bistandsadvokat, mister du ikke mulig­he­den for, selv at vælge en anden deref­ter. Det kan dog være rart for de fleste, selv at vælge, for at sikre at man sammen har en god kemi, og at du føler dig tryg ved din advo­kat.

Min hjælp som bistandsadvokat
Har du ret til en bistandsadvokat, hjæl­per og støt­ter jeg dig gerne igen­nem hele forlø­bet. Mine primære opga­ver vil være, at rådgive og vejlede dig med 100% udgangs­punkt i at vare­tage dine inter­es­ser. Hertil vil jeg bistå dig under rets­sa­gen, rådgive dig under efter­forsk­nin­gen i sagen, samt hjælpe dig med at søge en even­tuel erstat­ning.

Spørgsmål?
Har du spørgs­mål er du altid velkom­men til at tage kontakt til mig helt ufor­plig­tende og gratis!
Se også gerne mine videoer, hvor jeg fortæl­ler om mit job, og hvad jeg kan gøre for dig under siden min profil.

2018-08-09T12:08:48+00:002018/08/07|Bistandsadvokat|Kommentarer lukket til Hvad er en bistandsadvokat?